Zielonka Flexi Pass BenefitSystems FitProfit OK System SK Bank. Jestem z ząbek.
Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
Sp. z o.o. ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

Basen i strefa spa czynne codziennie w godzinach 6:00-23:00.
Opłata za sauny jest wliczona w cenę wejścia na basen!

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej mcszabki.pl, telefonicznie lub uzyskiwanych bezpośrednio od Usługobiorców jest Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki, NIP 1251620901, REGON 146658947, zwane dalej „Administratorem”.

 2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2135 tj.) oraz ustawą
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane są:
  - przetwarzane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. Cel i zakres danych

 1. Dane osobowe Usługobiorców są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych oraz kontaktowania się z Usługobiorcą oraz innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez Administratora.

 2. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane inny podmiotom wyłącznie w celu realizacji usług oferowanych przez Administratora.

 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  - imię i nazwisko,
  - adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  - numer telefonu,
  - adres e-mail,
  - wizerunek.

 4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  - informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej mcszabki.pl lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

III. Podstawa przetwarzania danych

 1. Korzystanie ze strony internetowej mcszabki.pl, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej mcszabki.pl lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2135 tj.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  - osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  - jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub koniecznością podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem strony internetowej mcszabki.pl przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

V. Pliki „cookies”

 1. Strona internetowa mcszabki.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na stronie internetowej mcszabki.pl. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. W ramach strony internetowej mcszabki.pl stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te, nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej mcszabki.pl.
  4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.