Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o. otrzymało Subwencje Finansowe, podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.

Zielonka Flexi Pass BenefitSystems FitProfit OK System SK Bank. Jestem z ząbek.
Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
Sp. z o.o. ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

MCS

Miejskie Centrum Sportu
w Ząbkach

MCS

Miejskie Centrum Sportu
w Ząbkach

MCS

Miejskie Centrum Sportu
w Ząbkach

MCS

Miejskie Centrum Sportu
w Ząbkach

MCS

Miejskie Centrum Sportu 
w Ząbkach

Basen i strefa spa czynne codziennie w godzinach 6:00-23:00.
Opłata za sauny jest wliczona w cenę wejścia na basen!

Regulamin i zasady

REGULAMIN I ZASADY

 

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO

1.       Zarządcą Obiektu Sportowego zwanego dalej „Obiektem” jest Operator wyłoniony w drodze przetargu.

2.       Każda osoba, która zamierza korzystać z Obiektu, jest obowiązana zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminami korzystania z części basenowej, kręgielni, squash’a, a także części ogólnodostępnej (wewnętrznej jak i zewnętrznej), a także przestrzegać tych postanowień i regulaminów.

3.       Obiekt jest otwarty w każdy dzień tygodnia w godz. 6.00-23.00, z wyjątkiem:

a.)  dni uznanych ustawowo za wolne od pracy,

b.)  organizacji imprez sportowych (zawody),

c.)  przerw konserwacyjno-remontowych,

d.)  awarii itp.

4.       Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.

5.       Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych części obiektu oraz urządzeń są określone odrębnie i dotyczą:

a.)  korzystania z części basenowej oraz odnowy biologicznej,

b.)  korzystania z kręgielni,

c.)  korzystania ze squash'a

d.)   korzystania z części ogólnej.

6.       Osoby przebywające na terenie Obiektu obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

a.)  stosowania się do znaków informacyjnych, nakazów i zakazów umieszczonych na terenie obiektu,

b.)  stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych pracowników Obiektu, a także komunikatów podawanych przez głośniki oraz tablicę elektroniczną,

c.)  zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i stanu zdrowia;

d.)  bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników Obiektu o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

7.       Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.

8.       Na terenie Obiektu obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

a.)  seria krótkich sygnałów dźwiękowych -ALARM- wezwanie do opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowanie się dalszym poleceniom ratowników lub   administracji obiektu,

b.)  długi sygnał dźwiękowy - zakończenie zajęć- natychmiastowe wyjście z wody,

c.)  krótki sygnał dźwiękowy- nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni.

9.       Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie Obiektu nie wolno:

a.)  przebywać pod wpływem środków odurzających i psychoaktywnych,

b.)  wnosić napojów alkoholowych oraz środków odurzających oraz psychoaktywnych,

c.)  spożywać alkoholu poza miejscami do tego ściśle wyznaczonymi,

d.)  spożywać posiłków poza miejscami do tego przeznaczonymi,

e.)  biegać, popychać innych, rzucać przedmiotami, hałasować oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników Obiektu,

f.)    wszczynać fałszywych alarmów,

g.)  wnosić szklanych butelek, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz niebezpiecznych narzędzi,

h.)  zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń,

i.)    niszczyć urządzeń i wyposażenia Obiektu,

j.)    palić tytoniu,

k.)  wprowadzać zwierząt,

l.)    załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC,

m.) używać na terenie obiektu Obuwia, które pozostawia brudzące ślady na podłogach,

n.)  wchodzić do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,

o.)  wjeżdżać samochodem lub innym pojazdem silnikowym na teren tarasu zewnętrznego, znajdującego się przed wejściem głównym, ani do wnętrza Obiektu, przy czym zakaz nie dotyczy wózków inwalidzkich,

p.)  wjeżdżać samochodem z instalacją gazową na teren parkingu podziemnego.

10.   Poszczególne urządzenia wodne mogą zostać czasowo wyłączone z uwagi na trwające prace konserwacyjne oraz niskie temperatury powietrza na zewnątrz (np. zjeżdżalnia rurowa).

11.   Do przebywania na terenie części basenowej upoważnia chip otrzymany w kasie i noszony na ręku.

12.   Wstęp do strefy części basenowej odbywa się na podstawie kart karnetowych lub biletów jednorazowych nabywanych wg obowiązującego cennika.

13.   Szczegółowe informacje dot. kart karnetowych określają zasady korzystania z kart karnetowych.

14.   Podstawą wnoszenia reklamacji jest ważny paragon otrzymany w kasie.

15.   W przypadku pobytu na terenie Obiektu kompletu osób, pracownik obiektu może, ze względów bezpieczeństwa, ograniczyć wstęp.

16.   W przypadku rezerwacji Obiektu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte, całość lub poszczególne części Obiektu mogą zostać zamknięte.

17.   Opiekun grupy zorganizowanej (wycieczki, kolonie, zima w mieście), obowiązany jest do zapoznania uczestników grupy z obowiązującymi regulaminami.

18.   Za bezpieczeństwo podczas zawodów zorganizowanych na terenie obiektu odpowiedzialność ponosi organizator zawodów.

19.   Osoby przebywające na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, używające wulgaryzmów, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, zasad korzystania z poszczególnych części obiektu lub do zaleceń ratowników lub personelu mogą zostać usunięte z Obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

20.   Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika pływalni.

21.   Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu, bez zezwolenia kierownictwa, prywatnej nauki pływania, nauki gry w squash'a i nauki gry w kręgle za wynagrodzeniem.

22.   Wszelkie uwagi i wnioski użytkownicy obiektu mogą zgłaszać kierownikowi pływalni lub wpisać się do książki skarg i wniosków, która znajduje się w kasie Obiektu.

  •          Wykaz telefonów alarmowych:
  •          Pogotowie ratunkowe - 999
  •          Straż pożarna - 998
  •          Policja - 997 oraz ogólnopolski nr 112
  •          Straż Miejska - 986

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

(części basenowej oraz odnowy biologicznej)

1.       Do korzystania z pływalni mają prawo osoby posiadające ważny chip – transponder – otrzymywany w kasie i noszony na ręku.

2.       Z pływalni mogą korzystać:

a.)  grupy zorganizowane, według ustalonego wcześniej umownie rozkładu zajęć,

b.)  użytkownicy indywidualni- poza terminami objętymi rezerwacją.

3.       Dzieci do lat 10 mogą przebywać w hali jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich.

4.       Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do biura obiektu i uzgodnić warunki korzystania z pływalni.

5.       Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanym do tego celu miejscu. Na płycie pływalni jest możliwość skorzystania z windy. Osoby te powinny przebywać na pływalni wraz z osobą towarzyszącą, którą również obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

6.       Na teren pływalni zabrania się wstępu osobom chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami.

7.       Zabrania się wstępu na salę osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

8.       Na terenie hali basenowej może przebywać wyłącznie osoba ubrana w czysty strój kąpielowy spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne:

a.)  dla kobiet - jedno - lub dwuczęściowy kostium, przylegający do ciała, bez kieszeni,

b.)  dla mężczyzn - kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda, bez kieszeni.

9.       Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki.

10.   Nie ma obowiązku noszenia czepka kąpielowego, z wyjątkiem zajęć zorganizowanej nauki pływania dla dzieci.

11.   Osoby niepełnosprawne, których schorzenia uniemożliwiają kontrolowanie czynności fizjologicznych, nie mogą korzystać z usług części basenowej.

12.   W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.

13.   Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do zdjęcia okryć wierzchnich oraz zmiany obuwia na klapki basenowe. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.

14.   Wstęp do przebieralni oraz na płytę basenu odbywa się poprzez przejście przez bramkę systemu obsługującego pływalnię na podstawie paska z transponderem pobranego w kasie, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Pasek należy przypiąć w okolicach nadgarstka.

15.   Czas naliczany jest od momentu przejścia przy kasie do chwili odczytania pamięci transpondera przez obsługę kas przy wychodzeniu. Jeśli klient po zakupie biletu nie zainicjuje naliczania czasu poprzez przejście przez bramkę przy kasach, naliczanie czasu rozpoczyna się samoistnie po około 15 minutach od zakupienia biletu.

16.   Na pływalni znajdują się przebieralnie damska, męska, dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodzin i opiekunów z małymi dziećmi (do lat 4).

17.   Aby uzyskać wstęp do przebieralni dla osób niepełnosprawnych albo rodzin czy matek z małymi dziećmi, należy poinformować o tym obsługę kas przed wykupieniem biletu.

18.   Transponder (chip) upoważnia do korzystania z ogólnodostępnych urządzeń i stref znajdujących się w części basenowej obiektu i podlega zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.

19.   Przydzielenie szafki w przebieralni następuje poprzez przyłożenie transpondera do czytnika. Przed wyjściem z przebieralni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została dobrze zamknięta.

20.   Przed wyjściem na halę basenową, należy umyć się pod natryskami z użyciem środka myjącego (także po skorzystaniu z WC) oraz zdezynfekować stopy używając „nogomyjki”.

21.   Wstęp do strefy części basenowej odbywa się na podstawie kart karnetowych lub biletów jednorazowych nabywanych wg obowiązującego cennika po wydaniu transpondera (chipa).

22.   Osobom przebywającym na terenie części basenowej zabrania się:

a.)  powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,

b.)  zjeżdżania ze zjeżdżalni na wieży przy czerwonym świetle,

c.)  biegania po terenie obiektu,

d.)  skoków do wody (poza wyraźnym pozwoleniem ratownika),

e.)  korzystania z basenu w innym stroju niż kąpielowy,

f.)    spożywania posiłków (poza miejscami do tego celu wyznaczonymi),

g.)  wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych,

h.)  pływania w basenie w innych okularach niż pływackie,

i.)    używania na terenie basenu strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,

j.)    używania na terenie obiektu obuwia, które pozostawia brudzące ślady na podłogach,

k.)  palenia tytoniu,

l.)    wnoszenia na teren obiektu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom,

m.) wprowadzania lub wnoszenia zwierząt,

n.)  wszczynania fałszywych alarmów,

o.)  wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,

p.)  żucia gumy,

q.)  załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.

r.)   Zabrania się wnoszenia na teren basenów innych przedmiotów niż osobistego użytku oraz służących pływaniu.

23.   Opłata za bilety jednorazowe (60 minut) pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi. Odebranie paska z transponderem (chipem) oznacza zobowiązanie do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.

24.   Czas pobytu na hali basenowej i związane z nim opłaty ustala się według obowiązującego cennika usług.

25.   Czas naliczany jest od momentu przejścia przy kasie do chwili odczytania pamięci transpondera przez obsługę kas przy wychodzeniu.

26.   Pełna należność za korzystanie z pływalni (ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu) musi zostać uregulowana w kasie, w momencie oddania paska z transponderem.

27.   Korzystanie z szafek w szatni umożliwia transponder wydawany w kasie. Osoba, która zagubiła otrzymany transponder, obowiązana jest do zapłacenia jego równowartości (200 zł) w kasie obiektu. W przypadku zwrotu zaginionego transpondera w dniu następnym z opłaty tej potrącana jest kwota w wysokości 50zł.

28.   Karnety wydawane są na podstawie jednorazowej kaucji w wysokości 5 zł. Kaucja przepada wraz ze zgubieniem karnetu.

29.   Czas poświęcony na awaryjne otwieranie szafki przez pracownika obiektu zwalnia z dopłaty naliczonej przez elektroniczny system obsługi klienta, jeśli awaria nie wynika z winy klienta.

30.   Przed wyjściem z szatni na teren części pływackiej należy sprawdzić, czy szafka została dobrze zamknięta.

31.   Przedmioty pozostawione w szafkach przez Klientów basenu przechowywane są u zarządcy obiektu przez okres dwóch tygodni.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI

1.       Jacuzzi jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.       Każda osoba korzystająca z jacuzzi ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.

3.       Zabrania się korzystać z jacuzzi:

a.)  dzieci do 10 roku życia bez obecności opiekuna,

b.)  uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna.

4.       Dzieci do lat 10 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

5.       Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność, przy czym pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca.

6.       W jacuzzi może jednorazowo przebywać maksymalnie 6 osób.

7.       Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób korzystających z jacuzzi i pływalni albo mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

a.)  wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki,

b.)  wpychania osób do wnętrza jacuzzi,

c.)  wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,

d.)  przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej,

e.)  zanurzania głowy i twarzy,

f.)    wylewania wody,

g.)  siadania na obrzeżu niecki.

8.       Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są obowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

9.       Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z jacuzzi, a także z terenu pływalni.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA I ZJEŻDŻALNI

1.       Brodzik oraz zjeżdżalnia dziecięca są integralną częścią hali basenowej i obowiązują w nich przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.       Opiekun dziecka korzystającego z brodzika i zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz znakami, a także przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.

3.       Brodzik oraz zjeżdżalnia dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 6, będących pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, lub za zgodą kierownika basenu.

4.       Opiekunowie są obowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i zjeżdżalni oraz przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

5.       Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ślizgu.

6.       Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.

7.       Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób korzystających z brodzika i hali basenowej albo mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

a.)   wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,

b.)   zmuszania dziecka do wykonania ślizgu,

c.)    wykonywania ślizgu parami lub w grupie,

d.)   zjazdu z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała,

e.)   wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w  kierunku punktu startu,

f.)    przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,

g.)   użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,

h.)   wpychania dzieci do brodzika,

i.)     wskakiwania do brodzika z rozbiegu.

8.       Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są obowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

9.       Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika.

10.   Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI RUROWEJ

1.       Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

2.       Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać, z wyjątkiem:

a.)  osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,

b.)  osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia.

3.       Dzieci do lat 10 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

4.       Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.

5.       Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.

6.       Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.

7.       Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do sygnalizacji świetlnej znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:

a.)  kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,

b.)  kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.

8.       Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.

9.       Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób korzystających ze zjeżdżalni oraz pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

a.)  użytkowania zjeżdżalni, gdy nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna oraz w razie zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,

b.)  rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,

c.)  wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,

d.)  wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, w szczególności trzymanymi w ramionach czy na brzuchu,

e.)  wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, w szczególności okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),

f.)    wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,

g.)  zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,

h.)  nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,

i.)    wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,

j.)    wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.

10.   Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.

11.   Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić lądowisko.

12.    Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są obowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

13.    Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

14.   Zjeżdżalnia może zostać zamknięta z uwagi na trwające prace konserwacyjne oraz niskie temperatury powietrza na zewnątrz.

15.   Dane techniczne zjeżdżalni:

Długość – 65 metrów

Głębokość basenu lądowiska – 0,60 metra

Stopień trudności – łatwy

Dolna granica wieku –10 lat

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUN I ŁAŹNI PAROWEJ

1.       Sauny suche i łaźnia parowa są integralną częścią pływalni i w czasie korzystania obowiązują W NICH przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.       Prawo do samodzielnego korzystania z saun i łaźni mają Klienci, którzy ukończyli 18 rok życia.

3.       Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z saun oraz łaźni parowej tylko pod opieką dorosłych.

4.       W saunach może przebywać naraz maksymalnie 6-8 osób, natomiast w łaźni parowej naraz maksymalnie 6 osób.

5.       Korzystający obowiązany jest do zapoznania się z zasadami metodycznymi korzystania z saun oraz łaźni parowej.

6.       Z saun i łaźni mogą korzystać osoby, które wykupiły bilet jednorazowy lub posiadają karnet.

7.       Z sauny suchej mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. (W przypadku kwestii spornej decyduje pracownik basenu).

8.       Do kąpieli w saunach oraz łaźni trzeba zaopatrzyć się w obuwie typu klapki lub japonki i dwa ręczniki albo kostium kąpielowy bez metalowych części i jeden ręcznik.

9.       Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

10.   Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

11.   Kąpiel w saunie suchej rozpoczyna się od ław niskich, stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia. Na ławach można siedzieć lub leżeć (w przypadku wolnych miejsc).

12.   W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2-3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami,

13.   Należy stosować stopniowe ochłodzenie organizmu.

14.   Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest picie napojów w umiarkowanych ilościach.

15.   W kabinach saun i łaźni zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo -eterycznych oraz innych środków (np. środków odurzających).

16.   Sauny i łaźnia powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia, zanieczyszczać kabiny sauny, łaźni i natrysków.

17.   Obsługa hali basenowej ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń sauny oraz łaźni w każdej chwili, nawet w czasie korzystania z sauny lub łaźni przez inne osoby.

18.   W przypadku zauważenia nieprawidłowości działania kabiny sauny lub łaźni (niska temperatura) należy kierować uwagi do ratowników.

19.   Zabrania się wnoszenia do saun oraz łaźni ostrych przedmiotów, własnego sprzętu oraz spożywania alkoholu i posiłków.

20.   Podczas pobytu w saunie oraz łaźni korzystający jest obowiązany do stosownego zachowania.

21.   Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających i dopingujących, będą zmuszone do opuszczenia terenu pływalni, bez zwrotu poniesionych przez nich kosztów.

22.   Wszelkie uwagi i wnioski korzystający mogą zgłaszać kierownikowi pływalni lub wpisać się do książki skarg i wniosków, znajdującej się w kasie obiektu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART KARNETOWYCH

1.       Z wejścia na pływalnię na podstawie karty karnetowej może korzystać każdorazowy posiadacz karty.

2.       Sprzedaż kart karnetowych odbywa się w kasie pływalni. Aktywacja i odbiór kart odbywa się w punkcie wydawania kart / kasie.

3.       Okres ważności kart zależny jest od wartości karty i liczony jest od daty zakupu karty.

4.       Karty dla klientów indywidualnych można doładować wartościami określonymi w cenniku karnetów, przedłużając tym samym ich ważność.

5.       Nie ma możliwości zwrotu ani zamiany zakupionej karty oraz zwrotu w gotówce niewykorzystanych zasobów na karcie karnetowej.

6.       Regulowanie płatności za pobyt na terenie pływalni odbywa się poprzez pomniejszenie wartości karty obliczane za każdą minutę pobytu.

7.       Każdy posiadacz karty karnetowej powinien zanotować numer identyfikacyjny karty, co pozwoli na ewentualne wydanie duplikatu karty.

8.       W przypadku zagubienia karty może ona zostać zablokowana przez właściciela, który otrzyma duplikat po podaniu numeru karty i wniesieniu opłaty w wysokości 20 zł w kasie pływalni.

9.       W przypadku wyczerpania limitu karty, w trakcie pobytu w obiekcie, korzystający dopłaci różnicę gotówką lub drugą ważną kartą karnetową przy rozliczaniu w kasie.

10.   Dzieci do lat 10 mogą wejść na podstawie kart jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej wykupiony wstęp na basen.

11.   Posiadacze kart obowiązani są do przestrzegania regulaminu Obiektu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

(stanowiącej integralną częścią Obiektu Sportowego znajdującego się w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21)

1.       Kręgielnia czynna jest przez cały tydzień w godzinach ustalonych przez zarządcę obiektu (z wyłączeniem awarii oraz przerw technicznych).

2.       Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z Zasadami Korzystania z Kręgielni przed wejściem na jej teren.

3.       Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych przez kręgielnię obowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w Kasie.

4.       Każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w kręgielni, przed skorzystaniem z nich oraz do przestrzegania instrukcji.

5.       Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, nie respektujące przepisów regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi kręgielni mogą być usunięte z terenu obiektu.

6.       Kręgielnia jest monitorowana w sposób ciągły.

7.       Na terenie kręgielni obowiązuje całkowity zakaz:

a.)  wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

b.)  przebywania zwierząt, wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

8.       Skargi i wnioski można składać u zarządcy obiektu w dni robocze od godz. 09:00 do 15:00 bądź w zeszycie „Skarg i wniosków” znajdującym się w kasie.

9.       Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.

10.   Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem kręgielni należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.

11.   W strefie rozbiegu może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz / osoba.

12.   Gracze obowiązani są do korzystania ze specjalistycznego obuwia przeznaczonego do gry w kręgle lub z przyniesionych z sobą czystych butów sportowych z podeszwą antypoślizgową.

13.   Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:

a.)  wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,

b.)  wchodzenia na elementy konstrukcyjne,

c.)  dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,

d.)  wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,

e.)  wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przeznaczonych,

f.)    spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,

g.)  niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,

h.)   nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

14.   Z kręgielni mogą korzystać osoby:

a.)  które ukończyły 18 lat – samodzielnie,

b.)  które ukończyły 15 lat - pod opieką osoby pełnoletniej.

c.)  które nie ukończyły 15 lat wyłącznie pod opieką rodziców lub innych prawnych opiekunów.

15.   Grupy zorganizowane, złożone z dzieci poniżej 15 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.

16.   Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni obowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

17.   Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz jej urządzeń ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem.

18.   Wszelkie skaleczenia, urazy lub pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi kręgielni.

19.   Noszenie podczas gry okularów i szkieł kontaktowych oraz biżuterii na dłoniach jest niebezpieczne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

20.   W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

21.   Gracz obowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

22.    W przypadku rezerwacji toru należy zgłosić się najpóźniej na 5 min przed zarezerwowanym czasem. Przybycie po ustalonym czasie powoduje zwolnienie rezerwacji.

23.    Rzeczy pozostawione w kręgielni a znalezione przez pracowników można odebrać w szatni w ciągu dwóch tygodni od daty pozostawienia.

24.   W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu zarządca obiektu nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

25.    Na podajniku z kulami może znajdować się max. 10 kul, niezastosowanie się do zapisów regulaminu może skutkować przerwanie gry przez obsługę kręgielni.

26.    Zakupienie biletu oznacza jednoznaczne zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL DO SQUASH'A

1.       Osoby korzystające z sali squash obowiązane są do przestrzegania zasad korzystania z sali oraz poleceń pracowników zarządcy obiektu w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.

2.       Wszystkich korzystających z sali squash obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie, o jasnej, niebrudzącej nawierzchni sali podeszwie.

3.       Zabrania się wstępu na salę osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi.

4.       Na terenie sal do squasha zabrania się spożywania napojów i posiłków.

5.       Dzieci i młodzież niepełnoletnia może grać na terenie sali squash bez opiekuna po okazaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

6.       Wszelkie usterki należy zgłosić pracownikowi zarządcy obiektu.

7.       W przypadku rezerwacji kortu należy zgłosić się najpóźniej na min 5 minut przed zarezerwowanym czasem. Przybycie po ustalonym czasie powoduje zwolnienie rezerwacji.

REGULAMIN GABINETU MASAŻU

1.       Organizatorem Gabinetu Masażu jest Miejskie Centrum Sporu w Ząbkach Sp. z o. o. – Zarządca Obiektu.

2.       Korzystanie z usług gabinetu masażu równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez gabinet masażu, oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3.       Klientem gabinetu masażu może zostać osoba pełnoletnia bądź niepełnoletnia za zgodą rodziców.

4.       Personel gabinetu masażu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu masażu i wykonywanej usługi oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.

5.       Personel gabinetu masażu zobowiązany jest do poszanowania prywatności klienta.

6.       Do gabinetu masażu obowiązują zapisy. Terminy i godziny ustalane są osobiście lub telefonicznie w kasach.

7.       Klient ma możliwość przełożenia lub odwołania telefonicznie zarezerwowanego masażu co najmniej na 2 h przed zarezerwowanym terminem.

8.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zarezerwowanego masażu do 24 godzin przed jego terminem.

9.       Opłaty za masaż pobierane są w kasach bezpośrednio przed wejściem do gabinetu masażu wg obowiązującego cennika i nie podlegają zwrotowi.

10.    W trosce o wysoką jakość usług, klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. Czas podany obejmuje przygotowanie przed i po masażu oraz czas samego masażu.

11.    Klienta gabinetu obowiązuje przed wejściem: zmiana obuwia na klapki basenowe, przebranie się w strój sportowy w przebieralni i umycie ciała pod prysznicem.

12.   Personel zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje np. agresja itp. Opłata wniesiona przez klienta nie zostanie zwrócona.

13.    Personel zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych. Opłata za masaż zostanie pobrana, jak za odbyty masaż.

14.   Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w gabinecie po wykonaniu usługi.

15.    Każdy klient gabinetu masażu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

16.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA OBOWIĄZUJĄCE NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH ZORGANIZOWANYCH NA BASENIE

1.       Każdy Klient, który wykupuje karnet lub bilet uprawniający do uczestniczenia w zajęciach zobowiązuje się tym samym do przestrzegania zasad obowiązujących na zajęciach, regulaminu korzystania z hali basenowej i regulaminu obiektu.

2.       Korzystanie z zajęć odbywa się na podstawie biletu jednorazowego lub karnetu na konkretną grupę, opłacanego w kasie pływalni.

3.       Zapisy na zajęcia odbywają się w Biurze Obsługi Klienta.

4.       Wejście na bilet jednorazowy może mieć miejsce tylko w ramach wolnych miejsc w grupie.

5.       Karnetu nie wolno odstępować osobom trzecim.

6.       Karnet ma określony termin ważności i nie podlega zwrotowi.

7.       Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części należności za zakupiony karnet. Niewykorzystane zajęcia w danym cyklu nie przechodzą na kolejny. Jeśli po zakończeniu ważności karnetu, uczestnika nie będzie na 4 kolejnych zajęciach, zostaje automatycznie wypisany z grupy. Szczególne okoliczności ustalane są z Kierownictwem pływalni.

8.        Zajęcia niewykorzystane na karnecie (choroba, wyjazd, brak adaptacji dziecka itp.) można  odebrać w formie wejść jednorazowych na pływanie rekreacyjne, w ciągu miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego:

a)    nauka pływania dla dzieci od 3 miesięcy do 5 lat

1 zajęcia= wejście dla 1 osoby dorosłej + dziecko na 60 min. w strefie mokrej,

b)    nauka pływania dla dorosłych-

1 zajęcia = wejście dla 1 osoby dorosłej na 120 min. w strefie mokrej,

c)    aqua fitness (aqua zumba, aqua aerobic)-

1 zajęcia= wejście dla 1 osoby dorosłej na 60 min. w strefie mokrej,

d)    zajęcia rehabilitacyjno-gimnastyczne dla dorosłych-

1 zajęcia = wejście dla 1 osoby dorosłej na 85 min. w strefie mokrej.

e)    korektywa dla dzieci

1 zajęcia =wejście dla dziecka na 60 min w strefie mokrej.

f)     nauka pływania dla dzieci od 5 roku życia -

zajęcia =wejście dla dziecka i os. dorosłej na 60 min. w strefie mokrej.

9.     Wykupienie zajęć jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego uczestnictwa w zajęciach.

10.   W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.

11.   W przypadku odwołania zajęć z przyczyn obiektywnych lub leżących po stronie pływalni, może zostać ustalony inny termin odrobienia zajęć.

12.    Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy/trenerzy. Należy stosować się do ich poleceń. Prowadzący nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich wskazówek.

13.    Pływalnia zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora, zasad oraz grafiku zajęć w trakcie trwania cyklu.

14.   Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia na 10 minut przed ich rozpoczęciem. Spóźnienie na zajęcia może skutkować sprzedaniem na miejsce nieobecnego uczestnika jednorazowego biletu innemu klientowi.

15.   Pływalnia zastrzega sobie prawo do likwidacji grupy, z uwagi na niską frekwencję na zajęciach.

16.   Udział w zajęciach zorganizowanych Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach jest równoznaczny z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. w celach informacyjnych i marketingowych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

17.    Wykupienie zajęć jest równoznaczne ze złożeniem pisemnego oświadczenia  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego uczestnictwa w zajęciach.

18.  Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość wzięcia udziału w zawodach.

I. NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA

1.    Zajęcia w karnecie wykupuje się w cyklu miesięcznym 2 x w tygodniu lub w cyklu dwumiesięcznym 1 x w tygodniu, wg. ustalonego grafiku zajęć.

2.    Zajęcia odbywają się w grupach dostosowanych do wieku i poziomu zaawansowania ćwiczących.

3.    Grupa liczy od 8 do 12 osób.

4.    O kwalifikacji do konkretnej grupy decyduje instruktor prowadzący zajęcia na podstawie przeprowadzonego testu umiejętności.

5.    Zajęcia prowadzone są, zgodnie z programem nauczania określającym stopniowanie zadań   i umiejętności w poszczególnych grupach.

6.    Wejście na pływalnię jest ograniczone czasowo do 65 minut przebywania w strefie mokrej (w tym 45 minut- czas trwania zajęć). Po przekroczeniu tego czasu doliczana jest dopłata wg. taryfikatora.

II. NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3 MIESIĄCE-5 LAT)

1.    Zajęcia w karnecie wykupuje się w cyklu 6 lub 12 zajęć (1x lub 2x w tygodniu), wg. ustalonego grafiku zajęć.

2.    Karnet na zajęcia ważny jest od 2-3 miesięcy, w zależności od liczby wykupionych wejść.

3.    Wejście na pływalnię jest ograniczone czasowo do 60 minut przebywania w strefie mokrej (w tym 30 minut- czas trwania zajęć). Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dopłata wg. taryfikatora.

4.    Zajęcia odbywają się w grupach dostosowanych liczebnością do wieku i poziomu zaawansowania ćwiczących.

5.    Grupy liczą od 8 do 12 uczestników. Każdemu dziecku towarzyszy w zajęciach jedno z rodziców/opiekunów. Drugi opiekun ma prawo wejścia na płytę pływalni jedynie w przypadku wykupienia usługi zgodnie z cennikiem.

6.    Opiekuna przebywającego na płycie pływalni robiącego zdjęcia i nagrywającego filmy bezwzględnie obowiązuje strój sportowy: klapki, spodenki, koszulka.

7.    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z programem nauczania określającym stopniowanie zadań i umiejętności w poszczególnych grupach.

8.    Za bezpieczeństwo dzieci w szatniach oraz na pływalni (poza zajęciami) odpowiadają rodzice\opiekunowie.

III.  AQUA FITNESS

1.    Zajęcia w karnecie wykupuje się w cyklu miesięcznym 2 x w tygodniu lub dwumiesięcznym 1 x w tygodniu, wg. ustalonego grafiku zajęć.

2.    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora, w grupach maksymalnie 20-osobowych.

3.    Warunkiem istnienia grupy jest wykupienie przez uczestników minimum 8 karnetów.

4.    Wejście na pływalnię jest ograniczone czasowo do 65 minut przebywania w strefie mokrej (w tym 45 minut -czas trwania zajęć). Po przekroczeniu tego czasu doliczana jest dopłata wg. taryfikatora.

5.    W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy dostarczyć zgodę lekarza o braku przeciwwskazań i możliwość uczestnictwa w zajęciach.

IV. ZAJĘCIA REHABILITACYJNO – GIMNASTYCZNE DLA DOROSŁYCH

1.    Zajęcia skierowane są do osób dorosłych, które cierpią na bóle pleców, kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych oraz stany zwyrodnieniowe.

2.    Zajęcia w karnecie wykupuje się w cyklu miesięcznym 2 x w tygodniu lub w cyklu dwumiesięcznym 1 x w tygodniu, wg. ustalonego grafiku zajęć.

3.    Wejście na pływalnię jest ograniczone czasowo do 60 minut przebywania w strefie mokrej (w tym 30 minut- czas trwania zajęć). Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dopłata wg. taryfikatora.

4.    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora -fizjoterapeutę, w grupach maksymalnie 15-osobowych.

5.    Program zajęć dostosowany jest do wieku i określonych schorzeń uczestników.

V. GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI

1.    Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7 – 15 lat.

2.    Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podstawowa umiejętność pływania.

3.    Zajęcia w karnecie wykupuje się w cyklu miesięcznym 2 x w tygodniu lub w cyklu dwumiesięcznym 1 x w tygodniu, wg. ustalonego grafiku zajęć.

4.    Wejście na pływalnię jest ograniczone czasowo do 65 minut przebywania w strefie mokrej (w tym 45 minut -czas trwania zajęć). Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dopłata wg. taryfikatora.

5.    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora - fizjoterapeutę, w grupach od 8 do 12 osób.

6.    O kwalifikacji do konkretnej grupy decyduje instruktor prowadzący zajęcia na podstawie przeprowadzonej konsultacji fizjoterapeutycznej.

7.    Program zajęć dostosowany jest do wieku i określonych wad postawy uczestników.

 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE MONITORINGU WIZYJNEGO W MIEJSKIM CENTRUM SPORTU W ZĄBKACH SP. Z O.O.

 

I. Założenia ogólne

1. Monitoring wizyjny może być wykorzystywany jedynie w celach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w MCS w Ząbkach Sp. z o.o.
2. Monitoring jest obsługiwany przez osoby wyznaczone przez prezesa spółki i należycie umocowane do przetwarzania danych osobowych.
3.  Sprzęt zainstalowany w placówce posiada stosowne atesty i certyfikaty.

II. Celem monitoringu jest:

a) zwiększenie bezpieczeństwa klientów, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie  placówki,
b) ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu,
c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
d) ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) na obiekcie i jego otoczeniu,
e) ograniczanie dostępu do obiektu i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
f) zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z usług spółki.

III. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego

1. MCS w Ząbkach Sp. z o.o. posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
2. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
a) zagrażających bezpieczeństwu klientów, pracowników, innych osób,
b) niszczenia mienia,
c) przywłaszczania,
d) konfliktowych, np. bójek,
e) kryzysowych.

IV. Lokalizacja rejestratora. Obsługa monitoringu.

1. Urządzenie rejestrujące znajduje się w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu. Wykluczony jest  do niego dostęp jakichkolwiek osób nieuprawnionych.
2. Dostęp do monitoringu w godzinach pracy obiektu mają ratownicy, ochrona oraz pracownicy wyznaczeni przez prezesa. Obsługa urządzenia rejestrującego polega na:
a. bieżącej obserwacji obrazów przekazywanych ze wszystkich kamer stanowiących sieć monitoringu,
b. natychmiastowej reakcji w sytuacji zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości.

V. Osoby uprawnione do oglądu zarejestrowanego materiału

1. Do oglądu monitoringu uprawnieni są:
- prezes,
- kierownik techniczny,
- ochrona,
- policja.
2. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony tylko na pisemny wniosek i tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za zgodą prezesa  i w terminie ustalonym przez niego.
3. Udostępniony zapis z monitoringu dotyczy wyłącznie konkretnej sytuacji wymagającej wyjaśnienia.
4. Nie udostępnia się zapisu monitoringu na jakichkolwiek nośnikach z możliwością wynoszenia ich z siedziby spółki, z wyjątkiem prowadzonego przez policję śledztwa, gdzie zapis służy jako materiał dowodowy.
5. Nagrania mogą być udostępniane organom ścigania na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
6. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.

VI. Archiwizacja i przechowywanie materiału pochodzącego z monitoringu

1. Spółka ma możliwość przechowywania materiału pochodzącego z monitoringu przez okres 7 dni.
2. W sytuacji uznania materiału nagranego za dowód w sprawie, zapis utrzymywany jest przez okres konieczny do rozstrzygnięcia przebiegu zdarzenia, którego zapis dotyczy.
3. Przegrany na odpowiednie nośniki materiał przechowywany jest w kasie pancernej.

VII. Przepisy końcowe

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu do systemu monitoringu ma tylko prezes lub osoba upoważniona przez niego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje prezes.

VIII. Zgodnie z przepisami, monitoringiem nie są objęte strefy przebieralni.

 

Redaktor Naczelny:
Łukasz Majchrzyk
tel. 887 284 300
e-mail: redaktor@zabki.pl
e-mail: agnieszka.maciazek@mcszabki.pl

Lista poprzednich numerów